02-6235220 

odedt1@genosar.co.il 

דף הבית הלוואות מדינה

הלוואות מדינה

מהם מענקים והלוואות בערבות מדינה בעצם ?

הלוואה בנקאית הניתנת לפרק זמן ארוך, וניתנת ללווים , בעיקר עסקים, מכספים של בנקים שונים, המשתפים פעולה עם קרן ההלוואות. הלוואות אלו הן מנגנון שנוצר ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, במטרה לאפשר למספר רב של עסקים קטנים ובינוניים לגייס הלוואה.

הלווה מחזיר הלוואות בערבות מדינה לבנק והאחריות שלו להחזר הינה מול הבנק.

אך בשונה מהלוואות שניתנות ישירות מהבנק, הלוואות בערבות מדינה כשמן כן הן, המדינה ערבה כלפי הבנק ולמעשה מעניקה לו בטחונות על רוב סכום ההלוואה שהוא מעניק לעסק.

 

מדובר בביטחונות של מזומן, כלומר הבנק יכול להיות בטוח שהכסף שהלווה לעסק יוחזר בתום תקופת פירעון ההלוואה.

הלוואות בערבות מדינה ניתנות לעסק הלוואה בפריסה של חמש שנים, תוך התחייבות לשיעור ריבית של עד 3.5% פריים על ההלוואה.

תנאים לקבלת מענקים והלוואות בערבות מדינה ?

העסקים המבקשים הלוואות בערבות מדינה נדרשים לעמוד בתנאי סף. לאחר שעמדו בהם נדרשים להגיש תוכנית עסקית והמלצות. רק לאחר שעברו בהצלחה את התהליך הם זכאים לקבל את המענק או ההלוואה בערבות מדינה.

מומלץ להסתייע באנשי מקצוע המתמחים בתחום, על מנת לבדוק זכאות למענקים והלוואות בערבות מדינה ולאחר מכן להגיש מסמכים ותוכנית עסקית כנדרש, כדי להגדיל סיכוייך לקבלת ההלוואה.

******

צוותי מחלקת המימון והשירותים לעסקים של גנוסר הבית לעסקים ישמחו לייעץ ובמידה שתבחר לטפל עבורך בהגשת הבקשה למענק ו/או הלוואה בערבות מדינה ולהגיש במהירות ובאפקטיביות את הבקשה שלך.

 

הלוואה במהירות